Головне меню

Новини

Об’єкти судової експертизи спеціальних хімічних речовин – це речовини за допомогою яких можна надати яким-небудь об'єктам специфічні ознаки, по яких можливо буде згодом виділити їх із групи однорідних об'єктів. Спеціальні хімічні речовини використовуються для документування злочинних дій розкрадачів, хабарників, торговців наркотиками, інших злочинців та підтвердження фактів здійснення злочинів або причетності до них певних осіб.


Корисні посилання
 
 
 

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗАЛИШЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО В НЕБЕЗПЕЦІ ВНАСЛІДОК ДТП

05.08.2014

Актуальні питання судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції [Іщенко А.В., Бартащук С.С., Дерій Р.М., Житник Н.С.]; під заг.ред. Красюк І.П., Пєчніков В.С. - К.: Еліт Прінт, 2010.-344с.

За останні роки надзвичайно зросли можливості експертних досліджень, впроваджуються нові методики, активно застосовуються комп'ютерні техно­логії. Проте практика показує, що слідчі не завжди ознайомлені з експертними можливостями, внаслідок чого у ряді випадків на експертизу не направляються існуючі речові докази, неправильно формулюються запитання, а деякі, які екс­перт міг би вирішити, не ставляться. Особливо це стосується ідентифікаційних досліджень, що призначаються при розслідуванні залишення потерпілого в не­безпеці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), коли недостатня обізнаність іноді не дає змоги оцінити значення і зміст дослідницької частини висновку експерта.

Актуальні питання судових експертиз, у тому числі ідентифікаційних, розроб­ляли такі вчені-криміналісти, як: О.Р. Шляхов, Р.С. Бєлкін, Л.Ю. Ароцкер, Л.Г. Гра- новський, М.Я. Сегай, О.Р. Росинська, В.К. Лисиченко, В.М. Плескачевський, І.Д. Моторний, В.М. Шерстюк, В.Г. Грузкова, М.Г. Щербаковський та інші.

Ідентифікаційні дослідження, як зазначає Н.І. Клименко, є вищим рівнем до­слідження з метою вирішення завдань, які є найбільш певними і категоричними для встановлення конкретно-індивідуальних фактів. Вони встановлюють тотож­ність досліджуваного об'єкта і мають найбільше доказове значення в кримінально­му та інших процесах [1, с. 130-131].

При розслідуванні залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП за допо­могою проведення ідентифікаційних експертиз вирішуються такі завдання:

—  ототожнюються певні об'єкти (водій, автомобіль тощо);

—  встановлюються факти (наприклад, залишення кількох слідів однією люди­ною);

—  встановлюється ціле за частинами (наприклад, залишені на місці події друз­ки фарного скла) та інше.

До найпоширеніших ідентифікаційних експертиз, що призначаються при роз­слідуванні залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП, належать трасо- логічні дослідження: експертиза слідів взуття, експертиза слідів транспортних за­собів, дактилоскопічна експертиза та інше. Серед запитань, які слід формулювати експертові, можна назвати такі: ким залишені сліди на місці події; сліди якого транспортного засобу виявлені на місці події; якими саме предметами (частинами транспортного засобу) вони залишені тощо.

При призначенні трасологічної експертизи слідчий має звернути увагу на достовірність і повноту матеріалів, які направляє експертові. Для успішного вирішен­ня експертизою поставлених запитань слідчому доцільно передати такі матеріали: сліди, вилучені з місця події; протокол огляду місця події; протокол допиту заявни­ка або свідка про обставини події; результати проведених раніше досліджень (ог­ляд, експертиза); зразки слідів, вилучених у підозрюваного та інше.

У разі, якщо водій зник з місця ДТП, покинувши транспортний засіб, виникає потреба у встановленні особи, яка перебувала за кермом автомобіля. У цьому разі може призначатися низка експертиз, у тому числі дактилоскопічна. При Ті прове­денні досліджуються сліди рук, виявлені при огляді транспортного засобу, які порівнюються з експериментальними зразками. Експертизою можуть бути вирішені такі питання: чи придатні для ідентифікації вилучені сліди, чи належать сліди конкретному громадянину.

Трасологічна експертиза у справах про залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП проводиться також для ототожнення особи злочинця за слідами взуття, транспортного засобу за залишеними ним слідами. Найчастіше такі дослідження дають важливі відомості, які допомагають швидко й ефективно розк­рити злочин [2, с. 46].

Об'єктами трасологічних експертиз є також сліди шин. При дослідженні слідів шин перед експертом можуть бути поставлені запитання: шиною якої моделі зали­шений слід, зліпок якого представлений на дослідження; до якого типу (моделі або марки) належить транспортний засіб, що залишив сліди на місці ДТП; в якому нап­рямку від місця події рухався транспортний засіб, що залишив сліди коліс на проїжджій частині; чи не могли дані сліди бути залишені такими-то колесами транспортного засобу; якщо могли, то якими саме (передніми, задніми, правими, лівими)?

У цьому разі експертним дослідженням встановлюється можливість залишен­ня сліду, знайденого на місці події, колесом, що знаходиться на транспортному засобі. Використовуючи цей висновок як доказ, слід пам'ятати, що колеса є тією частиною автомобіля, що знімається, і можуть бути переставлені на інший транс­портний засіб.

Часто виникає потреба у визначенні моделі автомобіля і його ототожнення за відокремленими частинами і деталями. Це завдання вирішується ідентифіка­ційною експертизою цілого за частинами. Відповідне дослідження встановлює тип фарного розсіювача за друзками фарного скла, представленого на дослідження; тип автомобіля, на який встановлюється поданий фарний розсіювач, вирішує пи­тання: чи не становили друзки фарного скла, наприклад, з пакету номер 1 єдино­го цілого з осколками з пакету номер 2?

Схожі питання вирішуються й щодо інших частин транспортного засобу, знай­дених при огляді місця події, що відділилися (наприклад, частини облицьовування транспортного засобу, частини бампера тощо). Необхідність ототожнення вини­кає при встановленні транспортного засобу, щодо якого є підстави вважати про його участь у ДТП.

Отже, вирішення питання про достатність об'єктів для обґрунтування експерт­ного висновку пов'язане з якістю поданих експертові об'єктів, повноти та ретель­ності дослідження, від професійної підготовки, кваліфікації й досвіду експерта, інших його суб'єктивних якостей. Об'єктивність досудового розслідування у спра­вах про залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП залежить також від якості й повноти матеріалів, які надаються експертові, своєчасного призначення й проведення судових, зокрема ідентифікаційних, експертиз. Затримка з їх призна­ченням призводить до збільшення строку провадження в справі, знищення не­обхідної інформації й, навіть, до втрати доказів.

 

Список використаної літератури:

1. Клименко Н.І. Судова експертологія. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н.І. Клименко. — К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 528 с.

2. Прохоров-Лукин Г.В. Установление фактических данньїх об автомобилях методами кри- миналистических експертиз / Г.В. Прохоров-Лукин. — К.: Ресинкорпоралес, 2000. — 412 с.

Ольховенко С.І. - Начальник НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області