Головне меню
 
Корисні посилання
 
 
 

Наукові роботи

У  науково-практичному  збірнику  висвітлено  теоретичні,  методичні,  нормативно-правові,  практичні,  історичні, організаційні й інші проблеми криміналістики і судової експертизи. Відображено нові досягнення в галузі науки криміналістики, позитивний досвід судових експертиз та експертних досліджень.

Арешонков, В. В., Пілюков, Ю. А., Голоботовський, В. І., Богайчук, В. І. . (2022). ЗНАЧЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ. Криміналістичний вісник37 (1), 30–43

https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/article/view/162

25.07.2022р.

Збірник присвячено обговоренню особливостей проведення експертизи природних об’єктів, нафтопродуктів і продуктів харчування та її значення для забезпечення екологічної безпеки.

Експертиза природних об’єктів, нафтопродуктів та продуктів харчування як складова забезпечення екологічної безпеки: електронний збірник матеріалів круглого столу (м. Ужгород, 22 грудня 2021 року). – Ужгород: Закарпатський НДЕКЦ МВС, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2021. – 30 с.

 

10.01.2022р.

Спосіб моделювання траєкторії снаряду, стріляного з ручної стрілецької зброї, належить до галузі криміналістичної техніки, зокрема до експертних досліджень ручної стрілецької зброї. Він полягає у проведенні експертного експерименту – експериментальної стрільби за умов максимально наближених до стрільби на місці події, який відрізняється тим, що експериментальна стрільба проводиться у об’єкт, який спеціально виготовляється за характеристиками об’єкта-перепони зі слідами пострілу, встановленими на місці події або у ході самого дослідження та які впливають на механізм утворення пробоїни або механізм відбиття снаряду від його поверхні (твердість, волокнистість, форма тощо). Завдяки даному способу досягається підвищення ефективності встановлення ситуаційних обставин, пов’язаних із стрільбою з ручної стрілецької зброї. Заявники: Кофанов А.В., Арешонков В.В., Голоботовський В.І.

02.07.2021р.

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ СУДАНУ ІІІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОТОЖИРОВИХ СЛІДІВ У ДАКТИЛОСКОПІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

05.05.2021р.

Стаття присвячена дослідженню сутнісних ознак англо-американської (класичної) моделі суду присяжних. 

17.06.2020р.

Аналіз слідчої та експертної практики розкриває загальну потребу в необхідності встановлення ряду питань, які потребують вирішення, при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із застосуванням нарізної вогнепальної зброї.

21.05.2020р.

For Transcarpathian region, with a pronounced landscape diversity of territories and significant areas of nature reserves, well water is an important source of drinking water. Screening of the microelement composition of drinking well water in Transcarpathia has not been carried out before. The microelement composition of such well water can be considered as the natural (baseline) indicator of quality.

31.03.2020р.
 Стаття  присвячена чинникам,  що  впливають на  визначення  ситуаційних  обставин  пострілу  в  ході  про­ведення  огляду  м ісця  події,  пов’язаного  із  застосуванням  нарізної  вогнепальної  зброї,  і  під  час  проведення  в  кримінальному провадженні експертизи зброї за експертною  спе­ціальністю  3.2 «Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу».  Відштовхуючись від об ’єктної частини експертного дослідження ситуа­ційних  обставин пострілу  та наявної  практики  проведення огляду  місця  події  за  фактом  застосування  зброї,  виділили такі  чинники,  що  впливають  на  визначення  ситуаційних обставин пострілу з нарізної вогнепальної зброї, як повнота змісту і якості наданих матеріалів для дослідження й порівняння;  особливість  криміналістичної  обстановки  на  місці події;  тактико-технічні  характеристики  зброї  та  боєприпа­сів  до  неї,  що  застосовувалися  за  певних  обставин;  вплив проміжку часу від огляду до моменту призначення та прове­дення експертизи; вплив зовнішніх чинників на сліди й процес  виявлення  та  встановлення  механізму  слідоутворення спеціальним и  технічним и  засобами,  за  допомогою   спеці­альних  методик  (погодні  умови,  якість  освітлення,  маскування  та  знищення  слідів тощо).  Також  під час  вирішення цієї  проблеми  зроблено  акцент  на тому,  що  в процесі  про­ведення ситуаційної експертизи, метою  якої є встановлення обставин пострілу з нарізної вогнепальної, можуть існувати також інші чинники, у тому числі такі, які на момент безпосереднього  проведення експертизи можуть  із тих чи  інших причин бути невідомі експерту.
24.01.2020р.
При розв’язуванні  прикладних задач визначення оптимальних режимів складних систем  необхідно  розв’язувати  задачі  на  знаходження  екстремумів  негладких  і  розривних  функцій.  Такі  ситуації зустрічаються,  наприклад,  в  теорії апроксимації,  при розв’язуванні  окремих  задач  дослідження  операцій,  в  застосуванні  теорії  керування рухом  динамічних  систем  тощо.  Тому  великий  інтерес  становить  розробка  чисель­них  методів,  за допомогою  яких  можна  було  б  знаходити  абсолютний  екстремум  як неперервно-диференційовних,  так і довільних функцій.
27.12.2019р.
У теорії криміналістики підкреслюється, що лише відновлювальний об'єкт має процесуальне значення, адже він є належним доказом, який у разі дотримання процесуальної форми може бути використаний у кримінальному судо­чинстві.  Відповідно,  поняття «ситуаційні обставини  пострілу» з нарізної вогнепальної зброї чітко прослідковується у  сфері  поставлених  експертних  задач,  які  процесуально  необхідні  й  забезпечені.  Сутність  процесу  визначення і відтворення ситуаційних обставин пострілу має правову природу експертного дослідження,  кінцевим результатом якого є висновок експерта,  який відповідно до кримінального процесуального кодексу України  є джерелом доказу. Такий  підхід  до  розуміння  поставлених завдань відповідає  принципу  «процесуальної  необхідності»,  оскільки  від­штовхується  від  практики  призначення  експертизи  зброї  за  експертною  спеціальністю  «балістичне  дослідження слідів зброї,  слідів пострілу та ситуаційних обставин  пострілу».
 
09.12.2019р.