Головне меню

Новини

У Закарпатському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України відбулась зустріч з представником 68-го окремого батальйону «Закарпатські шаркані», який є кадрованим формуванням у складі Сил територіальної оборони України, створеним з добровольців Закарпатської області. Батальйон перебуває у складі 101-шої окремої бригади територіальної оборони та виконує бойові завдання по знищенню ворогів на різних ділянках фронту. 


Корисні посилання
 
 
 

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗАЛИШЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО В НЕБЕЗПЕЦІ ВНАСЛІДОК ДТП

05.08.2014

Актуальні питання судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції [Іщенко А.В., Бартащук С.С., Дерій Р.М., Житник Н.С.]; під заг.ред. Красюк І.П., Пєчніков В.С. - К.: Еліт Прінт, 2010.-344с.

За останні роки надзвичайно зросли можливості експертних досліджень, впроваджуються нові методики, активно застосовуються комп'ютерні техно­логії. Проте практика показує, що слідчі не завжди ознайомлені з експертними можливостями, внаслідок чого у ряді випадків на експертизу не направляються існуючі речові докази, неправильно формулюються запитання, а деякі, які екс­перт міг би вирішити, не ставляться. Особливо це стосується ідентифікаційних досліджень, що призначаються при розслідуванні залишення потерпілого в не­безпеці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), коли недостатня обізнаність іноді не дає змоги оцінити значення і зміст дослідницької частини висновку експерта.

Актуальні питання судових експертиз, у тому числі ідентифікаційних, розроб­ляли такі вчені-криміналісти, як: О.Р. Шляхов, Р.С. Бєлкін, Л.Ю. Ароцкер, Л.Г. Гра- новський, М.Я. Сегай, О.Р. Росинська, В.К. Лисиченко, В.М. Плескачевський, І.Д. Моторний, В.М. Шерстюк, В.Г. Грузкова, М.Г. Щербаковський та інші.

Ідентифікаційні дослідження, як зазначає Н.І. Клименко, є вищим рівнем до­слідження з метою вирішення завдань, які є найбільш певними і категоричними для встановлення конкретно-індивідуальних фактів. Вони встановлюють тотож­ність досліджуваного об'єкта і мають найбільше доказове значення в кримінально­му та інших процесах [1, с. 130-131].

При розслідуванні залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП за допо­могою проведення ідентифікаційних експертиз вирішуються такі завдання:

—  ототожнюються певні об'єкти (водій, автомобіль тощо);

—  встановлюються факти (наприклад, залишення кількох слідів однією люди­ною);

—  встановлюється ціле за частинами (наприклад, залишені на місці події друз­ки фарного скла) та інше.

До найпоширеніших ідентифікаційних експертиз, що призначаються при роз­слідуванні залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП, належать трасо- логічні дослідження: експертиза слідів взуття, експертиза слідів транспортних за­собів, дактилоскопічна експертиза та інше. Серед запитань, які слід формулювати експертові, можна назвати такі: ким залишені сліди на місці події; сліди якого транспортного засобу виявлені на місці події; якими саме предметами (частинами транспортного засобу) вони залишені тощо.

При призначенні трасологічної експертизи слідчий має звернути увагу на достовірність і повноту матеріалів, які направляє експертові. Для успішного вирішен­ня експертизою поставлених запитань слідчому доцільно передати такі матеріали: сліди, вилучені з місця події; протокол огляду місця події; протокол допиту заявни­ка або свідка про обставини події; результати проведених раніше досліджень (ог­ляд, експертиза); зразки слідів, вилучених у підозрюваного та інше.

У разі, якщо водій зник з місця ДТП, покинувши транспортний засіб, виникає потреба у встановленні особи, яка перебувала за кермом автомобіля. У цьому разі може призначатися низка експертиз, у тому числі дактилоскопічна. При Ті прове­денні досліджуються сліди рук, виявлені при огляді транспортного засобу, які порівнюються з експериментальними зразками. Експертизою можуть бути вирішені такі питання: чи придатні для ідентифікації вилучені сліди, чи належать сліди конкретному громадянину.

Трасологічна експертиза у справах про залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП проводиться також для ототожнення особи злочинця за слідами взуття, транспортного засобу за залишеними ним слідами. Найчастіше такі дослідження дають важливі відомості, які допомагають швидко й ефективно розк­рити злочин [2, с. 46].

Об'єктами трасологічних експертиз є також сліди шин. При дослідженні слідів шин перед експертом можуть бути поставлені запитання: шиною якої моделі зали­шений слід, зліпок якого представлений на дослідження; до якого типу (моделі або марки) належить транспортний засіб, що залишив сліди на місці ДТП; в якому нап­рямку від місця події рухався транспортний засіб, що залишив сліди коліс на проїжджій частині; чи не могли дані сліди бути залишені такими-то колесами транспортного засобу; якщо могли, то якими саме (передніми, задніми, правими, лівими)?

У цьому разі експертним дослідженням встановлюється можливість залишен­ня сліду, знайденого на місці події, колесом, що знаходиться на транспортному засобі. Використовуючи цей висновок як доказ, слід пам'ятати, що колеса є тією частиною автомобіля, що знімається, і можуть бути переставлені на інший транс­портний засіб.

Часто виникає потреба у визначенні моделі автомобіля і його ототожнення за відокремленими частинами і деталями. Це завдання вирішується ідентифіка­ційною експертизою цілого за частинами. Відповідне дослідження встановлює тип фарного розсіювача за друзками фарного скла, представленого на дослідження; тип автомобіля, на який встановлюється поданий фарний розсіювач, вирішує пи­тання: чи не становили друзки фарного скла, наприклад, з пакету номер 1 єдино­го цілого з осколками з пакету номер 2?

Схожі питання вирішуються й щодо інших частин транспортного засобу, знай­дених при огляді місця події, що відділилися (наприклад, частини облицьовування транспортного засобу, частини бампера тощо). Необхідність ототожнення вини­кає при встановленні транспортного засобу, щодо якого є підстави вважати про його участь у ДТП.

Отже, вирішення питання про достатність об'єктів для обґрунтування експерт­ного висновку пов'язане з якістю поданих експертові об'єктів, повноти та ретель­ності дослідження, від професійної підготовки, кваліфікації й досвіду експерта, інших його суб'єктивних якостей. Об'єктивність досудового розслідування у спра­вах про залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП залежить також від якості й повноти матеріалів, які надаються експертові, своєчасного призначення й проведення судових, зокрема ідентифікаційних, експертиз. Затримка з їх призна­ченням призводить до збільшення строку провадження в справі, знищення не­обхідної інформації й, навіть, до втрати доказів.

 

Список використаної літератури:

1. Клименко Н.І. Судова експертологія. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н.І. Клименко. — К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 528 с.

2. Прохоров-Лукин Г.В. Установление фактических данньїх об автомобилях методами кри- миналистических експертиз / Г.В. Прохоров-Лукин. — К.: Ресинкорпоралес, 2000. — 412 с.

Ольховенко С.І. - Начальник НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області