Головне меню

Новини

У Закарпатському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України відбулась зустріч з представником 68-го окремого батальйону «Закарпатські шаркані», який є кадрованим формуванням у складі Сил територіальної оборони України, створеним з добровольців Закарпатської області. Батальйон перебуває у складі 101-шої окремої бригади територіальної оборони та виконує бойові завдання по знищенню ворогів на різних ділянках фронту. 


Корисні посилання
 
 
 

ОГЛЯД МІСЦЯ ЗАЛИШЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО В НЕБЕЗПЕЦІ ВНАСЛІДОК ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ

05.08.2014

Засади криміналістичного судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності: Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2009 року). Видання присвячене пам'яті професора А.Я.Дубинського. - К.: Атіка, 2009. - 832с 

У справах про залишення потерпілого в небезпеці внаслідок дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП) огляд місця події дає можли­вість отримати широке коло доказової інформації, визначити шляхи подальшого розслідування і забезпечити перевірку об'єктивності одер­жуваної інформації. Даний вид злочинів починається з дорожньо-транспортної події, яка вчинюється раптово, протягом декількох секунд, є несподіваним і для учасників ДТП, і для очевидців, що утруд­няє отримання від них об'єктивної інформації про те, що відбулося, і більшість питань можуть бути встановлені тільки в результаті вивчен­ня обстановки місця події і слідів, що утворилися.

Завдання огляду місця ДТП полягають у:

1)    застосуванні заходів з охорони обстановки місця події до закін­чення огляду та надання допомоги постраждалим;

2)    встановленні місця події, з'ясування обстановки, а також наслід­ків ДТП;

3)    виявленні, фіксації, вилученні слідів та інших речових доказів;

4)    визначенні технічного стану транспортного засобу для встанов­лення технічних причин і умов, а також встановлення часу виникнення несправностей та їх вплив на безпеку руху і виникнення дорожньо-транспортної пригоди;

5)    отриманні від учасників та свідків ДТП показань про обстави­ни події;

6)    пошуку інформації про марку, модель, особливі ознаки відсут­нього на місці дорожньо-транспортної пригоди транспортного засобу, визначення його руху після пригоди і вжиття оперативно-розшукових. заходів для його розшуку;

7)    встановленні причин і умов ДТП, що сприяли її вчиненню;

8)    висуненні і перевірці версій про обставини пригоди.

Для того, щоб огляд місця ДТП був ефективним, слідчий зо­бов'язаний виїхати на місце події і оглянути його негайно при отри­манні інформації про ДТП. При цьому потрібно врахувати, що зміни в обстановку можуть бути внесені як по необережності, з причин звіль­нення проїжджої частини для руху інших транспортних засобів, так і умисно особою, заінтересованою в приховуванні злочину. Чим швид­ше при огляді знайдені сліди, що дозволяють ідентифікувати транспорт­ний засіб або особу, тим більша вірогідність їх виявлення.

Організаційно огляд місця події у справах про залишення потерпі­лого в небезпеці внаслідок ДТП складається з підготовки, безпосеред­нього огляду, фіксації і оцінки його результатів.

Що стосується підготовки до огляду, то при отриманні повідомлен­ня про ДТП слідчий повинен уточнити таку інформацію: вид події, час, місце ДТП, його наслідки, хто постраждав, в якому стані знаходиться потерпілий і де, який вантаж перевозився, що в даний час відбувається на місці ДТП, чи вжиті заходи по наданню медичної допомоги потер­пілим, по відновленню порядку і безпеки на ділянках, що оточують місце події, по організації руху в об'їзд місця події. З'ясовується, чи водій залишив місце ДТП, і яких заходів вживається по його розшуку і затриманню.

При виїзді на огляд місця ДТП окрім звичайного набору (універ­сального комплекту науково-технічних засобів) необхідно мати і спе­ціалізовані засоби. Технічні засоби для проведення вимірів і побудови схем такі: рулетка завдовжки не менше 20 м; рулетка завдовжки не більше 2 м для вимірювання малих відстаней; номера для позначення знайдених слідів; прилади для вимірювання глибини ям, вибоїн на до­рогах, залишкового малюнка протектора шин, для перевірки маркува­льних даних транспортних засобів і вантажів; засоби візуального кон­тролю об'єктів, що знаходяться в важкодоступних місцях; прилади для вимірювання люфта рульового управління автотранспортних засобів; прилад для встановлення параметрів гальмівних систем автотранспор­ту при огляді та ін. Необхідно мати засоби для огорожі місця ДТП.

При визначенні кола осіб, що беруть участь у проведенні огляду вважаємо, що обов'язковим правилом повинна бути участь в огляді фахівця. При залишенні місця ДТП водієм без транспортного засобу, допомога фахівця-криміналіста незамінна для виявлення і вилучення слідів рук на транспортному засобі. Залучення до участі в огляді спеціаліста-автотехніка сприяє розшуку транспортних засобів, що зникли. Його участь в огляді дозволяє одержувати ще до проведення експертиз орієнтуючу інформацію, необхідну для розшуку, інформацію про на­прямок руху транспортного засобу, його модель і можливі пошко­дження. Участь фахівців в огляді забезпечує якісне виявлення, фікса­цію, вилучення слідів і предметів.

Процесуальний порядок огляду (зокрема і місця дорожньо-транспортної пригоди) визначено у ст. 191 КПК України, відповідно до якої під час огляду обов'язковим є присутність не менше двох понятих. В якості понятих, згідно з ч. З ст. 127 КПК України, до участі в огляді місця події запрошуються особи, що незаінтересовані у справі. Поня­тими не можуть бути учасники ДТП, родичі підозрюваного, обвинува­ченого і потерпілого, працівники органів дізнання та досудового слід­ства. Найдоцільніше запрошувати як понятих досвідчених водіїв, яких означена пригода не стосується.

Безпосередній огляд ділиться на три послідовні стадії: загальний огляд, детальний огляд і заключна стадія.

Слідчому необхідно орієнтуватися, в першу чергу, на пошук інформа­ції, яка дозволить доповнити первинні відомості про особу, що вчинила залишення потерпілого на місці події, і транспортний засіб, що сприятиме уточненню розшукової інформації, внесенню коректив в пошукові заходи.

Загальний огляд включає візуальний огляд місця події, об'єктів транспорту, явно видимих слідів на місці події, а також пошук і вияв­лення слідів на дорозі з метою з'ясування напрямку і характеру руху транспортних засобів, пішоходів, встановленні виду ДТП.

З урахуванням механізму ДТП огляд слід проводити вибірковим методом, тобто оглядаються лише ті об'єкти, які знаходилися на шляху руху транспортного засобу і пішохода або безпосередньо могли впли­нути на їх рух. Сліди необхідно шукати в двох напрямках від наявного положення транспортного засобу або потерпілого - у бік від'їзду і при­буття транспортного засобу.

При загальному огляді слідчому рекомендується проводити огляд ексцентричним способом - від центру до периферії. Центром огляду можуть бути залежно від ситуації - транспортний засіб, труп, сліди крові, уламки частин транспортного засобу. При цьому огляд ведеться по дорозі. Спочатку в одну сторону, а потім - в протилежну. На проїж­джій частині крейдою відмічаються знайдені сліди. Після візуального огляду проводиться фотографування (оглядове фотографування місця події з прив'язкою до вибраного орієнтира). Для передачі загальної об­становки місця події застосовується панорамна зйомка. Іноді для пов­ного відображення місця події необхідно зробити серію оглядових знімків, проводячи їх з декількох протилежних сторін. При проведенні знімків необхідно, щоб відобразилися не тільки безпосередні об'єкти ДТП, але і дорожня обстановка (забороняючі, застережливі або обме­жуючі дорожні знаки, що знаходяться перед місцем ДТП, знаки пішо­хідного переходу, дорожня розмітка). На оглядовому знімку може бути видний рельєф дороги. Далі проводиться вузлова зйомка, тобто зйомка окремих ділянок місця події (місця знаходження транспортного засобу так, щоб було видно номер транспортного засобу, труп, місце здійс­нення наїзду на нерухомий об'єкт, доріжка слідів). Потім проводиться детальна зйомка окремих слідів, речей, уламків частин транспортних засобів, пошкоджень на транспортному засобі тощо з вимірювальним масштабом.

Після загального огляду місця події необхідно провести детальний огляд слідів транспортних засобів, трупа, транспортного засобу, дороги і окремих речових доказів та слідів.

Якщо внаслідок ДТП потерпілий помер, на місці події проводиться огляд трупа. Зовнішній огляд трупа є складовою частиною огляду міс­ця події. Огляд трупа повинен проводиться спільно з судово-медичним експертом або лікарем.

Якщо транспортний засіб був знайдений або затриманий при зали­шенні місця події в іншому місці, огляд цього місця і транспортного засобу також є оглядом місця події.

Завданням такого огляду є виявлення на транспортному засобі по­шкоджень, слідів і речових доказів, що мають значення для справи і дозволяють ідентифікувати водія, який керував ним, транспортний засіб як знаряддя здійснення дорожньо-транспортної події, а також з'ясування питання про технічний стан транспортного засобу. Огляд транспортного засобу складається із зовнішнього, внутрішнього і тех­нічного огляду.

Огляд транспортних засобів починається з фіксації їх положення на місці події по відношенню до елементів дороги, орієнтирів, визначених в процесі огляду. При зовнішньому огляді встановлюється тип, марка, державний реєстраційний номер, колір, наявність вантажу, спосіб роз­міщення вантажу, ретельно фіксуються пошкодження на транспортно­му засобі, наявність плям крові, волосся, мозкової речовини, частинок тканини, наявність порушень пило-грязьового покриття.

При внутрішньому огляді фіксується загальна обстановка в салоні транспортного засобу. За наявності пошкоджень вони ретельно опису­ються, вивчаються аналогічно пошкодженням при зовнішньому огляді. При цьому пошкодження фіксуються також щодо сидіння водія, паса­жирів для подальшого аналізу отриманих водієм і пасажирами тілес­них пошкоджень.

Якщо транспортний засіб знайдений за відсутності водія, виникає необхідність встановлення особи, що керувала ним у момент ДТП і її подальшої ідентифікації. Необхідно досліджувати салон для виявлення слідів рук, слідів крові, волосся. При виявленні слідів крові встановити їх розташування, напрям падіння крапель. Волосся і кров можливо знайти на виступаючих частинах, на пошкодженнях скла (вітрового, вікон дверей), на сидінні, на підголівнику. Для розшуку водія і пода­льшої ідентифікації, а так само для встановлення негативних обставин, що виключають використовування транспортного засобу іншою осо­бою, окрім власника, дуже важливо виявлення слідів рук на транспорт­ному засобі. У зв'язку з чим необхідно забезпечити недоторканність транспортного засобу до його огляду.

Сліди рук можуть бути знайдені на наступних частинах і деталях транспортного засобу на: рульовому колесі, рульовій колонці, кнопці звукового сигналу, замку запалення, важелю перемикання передач, ва­желю ручного гальма, приладовому щитку, радіоприймачі, магнітофо­ні, поверхнях аудіодисків, касет і їх кришках, рукоятці дверей, дзеркалі заднього вигляду, передньої панелі, склі, корпусі дзеркала заднього вигляду, предметах, що знаходяться в кабіні, замку, поверхні дверей, поверхні багажника. Для виявлення слідів рук використовується косо- падаюче світло, дослідження прозорих поверхонь на просвіт, спецпорошки, УФП та інші засоби.

Виявлення слідів транспортного засобу при огляді необхідне для встановлення: напрямку руху; марки транспортного засобу, його інди­відуальних ознак; тотожності транспортного засобу і його окремих час­тин, що утворили сліди; зміни траєкторії руху транспортного засобу; розташування транспортного засобу на проїжджій частині при русі; місця початку руху транспортного засобу «юзом»; місця зіткнення; міс­ця наїзду на перешкоду, на пішохода, можливих пошкоджень утвори­лися в результаті ДТП. При огляді таких слідів вимагається ретельно описувати і фіксувати координати всіх ділянок сліду, що змінюються, а також зміни вигляду або якості покриття, на якому залишений слід.

Для фіксації огляду місця залишення потерпілого в небезпеці вна­слідок ДТП слідчий складає протокол та схему місця ДТП. Крім цих документів, передбачається ряд додаткових засобів фіксації: фотогра­фування, відеозйомка, складання планів тощо.

Ольховенко С.І. - Начальник НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області